วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ระดับขั้นความสามารถของบลูม (Bloom’ Taxonomy)


ระดับขั้นความสามารถของบลูม  (Bloom’ Taxonomy)

แปลและเรียบเรียงโดย  ละเอียด   จุฑานันท์
 

          ระดับขั้นความสามารถหรือที่เรียกกันว่าระดับพฤติกรรม  เป็นระดับขั้นความสามารถที่เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom)  สร้างขึ้นมาสำหรับการจัดหมวดหมู่ระดับของคำถามที่เป็นนามธรรม ที่เกิดขึ้นทั่วไปในบริบทของการศึกษา  ระดับขั้นความสามารถเป็นโครงสร้างที่มีประโยชน์  สำหรับจัดหมวดหมู่คำถามที่ใช้ในการทดสอบ  เนื่องจากผู้สอนทั้งหลายจะตามคำถามที่มีลักษณะเฉพาะตัวภายในระดับขั้นที่เฉพาะเจาะจง  และถ้าเราสามารถตัดสินใจได้ว่า  จะเลือกระดับคำถามใดไปใช้ในการสอบของเรา  เราก็จะสามารถศึกษาวิธีการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับคำถามนั้นๆ ได้สมรรถนะ / พฤติกรรม
(Competence)
ความหมาย
(Definition)
คำกริยาที่ใช้
(Useful Verbs)
ทักษะที่แสดงออก
(Skills Demonstrated)
ตัวอย่างคำถาม
(Sample Question Stems)
ผลผลิตและกิจกรรมที่มีศักยภาพ (Potential Activities and Products)
1. ความรู้  ความจำ
มีความรู้และจำประสบการณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
บอก, ชี้, บ่ง, ให้รายการ, จับคู่, บอกข้อ, ให้นิยาม, ระบุ
·     การสังเกตและการระลึกข้อมูล
·     ความรู้เกี่ยวกับวันที่เหตุการณ์สถานที่
·     ความรู้เกี่ยวกับความคิดหลักๆ
·     ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
·     เกิดอะไรขึ้นหลังจาก....?
·     มี............จำนวนเท่าใด?
·     นั่นใครที่กำลัง............?
·     คุณสามารถบอกชื่อ......ได้ไหม?
·     จงบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่.........
·     ใครพูดกับ...........?
·     อะไรคือ..........?
·     ข้อไหนถูกหรือผิด?
·     จงทำรายการเหตุการณ์สำคัญ
·     จงลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์
·     จงทำแผนภูมิข้อเท็จจริง
·     จงเขียนข้อมูลต่างๆ ที่คุณจำได้
·     จงระบุ...........ทั้งหมดในเรื่อง
·     จงเขียนแผนภูมิที่แสดง...........
·     จงเขียนกลอนที่มีสัมผัสอักษร
·     จงท่องโคลงมาหนึ่งโคลง
2. ความเข้าใจ
มีความเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ ข้อมูล คติพจน์ และหลักการ
แปลเปลี่ยน, บอกความแตกต่าง, บอกความคล้ายคลึง ขยายความ,
ยกตัวอย่าง, อธิบายความหมาย, สรุป, จัดเรียง, เรียงใหม่, สาธิต
เผยแพร่, พรรณา, ให้เหตุผล อธิบาย, อภิปราย
·     ความเข้าใจข้อมูล
·     จับความหมาย
·      แปลความรู้ไปสู่บริบทใหม่
·     ตีความเปรียบเทียบ เทียบเคียงข้อเท็จจริง
·     จัดระเบียบ จัดกลุ่มอ้างอิงข้อมูลหรือสาเหตุ
·     คาดเดาผลต่อเนื่อง
·     คุณเขียน.......เป็นคำพูดของตนเองได้ไหม?
·     คุณสามารถเขียนโครงร่างย่อๆ ของ.........ได้ไหม?
·     คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
·     คุณคิดว่าใคร........?
·     ใจความสำคัญของ..........    คืออะไร?
·     ใครคือตัวละครหลัก........?
·     คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง.........?
·     มีข้อแตกต่างอะไรบ้างระหว่าง..............?
·     พอจะยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายได้ไหม?
·     หาคำจำกัดความของ........ได้ไหม?
·     ตัดแปะหรือวาดภาพเพื่อแสดงเหตุการณ์พิเศษเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
·     ขยายความสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นใจความสำคัญ
·     จงวาดการ์ตูน 3 ช่องแสดงลำดับเหตุกการณ์
·     จงเขียนและแสดงละครตามเรื่องที่อ่าน
·     จงเล่าเรื่องซ้ำด้วยคำพูดของตัวเอง
·     จงวาดภาพสถานที่ที่คุณชอบ
·     จงเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์
·     จงเตรียม flow chart แสดงลำดับความต่อเนื่องของเหตุการณ์ต่างๆ
3. การนำไปใช้
สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ทำสิ่งใหม่ๆ ได้
ประยุกต์, จับระบบ, แก้ปัญหาเปลี่ยนแปลง,  
ใช้, จัดชั้น, เลือก, การโชว์, การคำนวณ, การจัดทำโครงการใหม่, เสนอ
·     ใช้ข้อมูล
·     ใช้วิธีการ แนวคิด ทฤษฎีในสถานการณ์ใหม่ๆ
·     แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะหรือความรู้ที่กำหนดให้
·     คุณรู้จักตัวอย่าง/กรณีที่....
·     เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้  ใน.....?
·     คุณจัดกลุ่มโดยอุปนิสัยเช่น........ได้ไหม?
·     คุณจะเปลี่ยนองค์ประกอบตัวใดถ้า.....?
·     คุณสามารถประยุกต์วิธีการที่ใช้เข้ากับประสบการณ์ของตนเองในด้าน......ได้ไหม?
·     คุณจะถามคำถามอะไรเกี่ยวกับ.......?
·     จากข้อมูลที่ให้ คุณสามารถพัฒนา/เขียนวิธีทำหรือคำสั่งเกี่ยวกับ......ไดไหม?
·     ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ไหมถ้าคุณมี.........?
·     จงทำรูปแบบจำลองเพื่อสาธิตว่ามันทำงานอย่างไร
·     จงสร้างฉากจำลองเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่ง
·     จงทำสมุดภาพเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษา
·     จงทำแผนที่กระดาษนูนที่รวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
·     รวบรวมภาพถ่ายเพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญ
·     ออกแบบยุทธศาสตร์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนโดยเลียนแบบยุทธศาสตร์ที่เป็นที่รู้จัก
4. การวิเคราะห์
สามารถแยกวัตถุ สิ่งของเป็นส่วนๆ เป็นชิ้นเป็นอันทำให้ทราบถึงองค์ประกอบของวัตถุสิ่งของนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาชั้นสูงต่อไป
เปรียบเทียบ, แยกแยะ,
ความแตกต่าง, ทดสอบ,
ทดลอง, วิเคราะห์,
ตรวจสอบ, โต้แย้ง, ถาม
สังเกต, ให้เหตุผล,
จัดประเภท, จำแนก
·     การเห็นวิธีการต่างๆ
·     การจัดการส่วนต่างๆ
·     การจดจำความหมายต่างๆ ที่ซ่อนอยู่
·     การระบุลักษณะขององค์ประกอบ
·     เหตุการณ์ใดสามารถเกิดขึ้นได้.........?
·     ถ้า.........เกิดขึ้นจุดจบน่าจะเป็นอย่างไร?
·     สิ่งชี้คล้ายคลึงกับ..........อย่างไร?
·     ประเด็นที่ซ่อนเร้นของ......คืออะไร?
·     มีผลลัพธ์อื่นใดบ้างที่มีทางจะเป็นไปได้?
·     ทำไมการเปลี่ยนแปลงใน......จะเกิดขึ้นได้?
·     คุณเปรียบเทียบ.......กับที่แสดงใน..........?
·     อธิบายได้ไหม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ............?
·     มีอะไรเป็นแรงจูงใจอยู่เบื้องหลัง............?
·     อะไรเป็นจุดเปลี่ยนในเกมส์นั้น?
·     ออกแบบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล
·     เขียนประชาสัมพันธ์เพื่อขายผลิตภัณฑ์ใหม่
·     จงสำรวจหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนทัศนะใดทัศนะหนึ่ง
·     ทำ flow chart เพื่อแสดงสภาวะวิกฤติต่างๆ
·     จงทำกร๊าฟเพื่อแสดงข้อมูลที่เลือกมา
·     จงทำผังครอบครัวแสดงถึงสัมพันธภาพ
·     ให้จัดงานปาร์ตี้ จงเตรียมการทุกอย่างและบันทึกขั้นตอนที่จำเป็น
5. การสังเคราะห์
สามารถรวมความ คิดเห็น ความเชื่อที่แตกต่างกัน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ รวมสิ่งย่อยเข้าเป็นสิ่งใหญ่
รวม, บูรณาการ, เปลี่ยนจัดแจง, ใช้แทน, วางแผน, สร้างสรรค์, ออกแบบ, ประดิษฐ์อะไรจะเกิดขึ้นถ้า....? สร้างประกอบ, เตรียม, สรุปกฏเขียนใหม่
·     ใช้ความคิดเดิมมาสร้างแนวคิดใหม่
·     สรุปกฎเกณฑ์จากข้อเท็จจริงที่ให้
·     เชี่อมโยงความรู้จากหลายๆ สาขา
·     คาดคะเน
·     ลงข้อสรุป
·     ให้ออกแบบ.....เพื่อ.......
·     ทำไมไม่แต่งเพลงเกี่ยวกับ.........?
·     ให้คิดหาวิธีแก้ปัญหาโจทย์เพื่อ......
·     ทำไมไม่เปลี่ยนวิธีการของตนเพื่อจัดการกับ.......?
·     อะไรจะเกิดขึ้นถ้า........?
·     มีวิธีการกี่วิธีที่สามารถ......?
·     เขียนตำรากับข้าวใหม่ที่เป็นอาหารที่มีรสชาด
·     คุณสามารถพัฒนาข้อเสนอซึ่งจะ....ได้หรือไม่   
·     ให้ออกแบบที่เก็บงานที่ศึกษา
·     ให้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งชื่อและวางแผนรณรงค์การตลาด
·     จงเขียนความรู้สึกของตนที่เกี่ยวข้องกับ..............
·     ให้เขียนบทบาทสมมุติหรือเพลงเกี่ยวกับ...........

·     ให้ออกแบบปกแกมกาซีนหรือหนังสือสำหรับ..........
·     ให้แต่งเนื้อเพลงโดยใช้ทำนองที่รู้จัก
6. การประเมินค่า
สามารถใช้ความรู้ตัดสินใจประเมินผลการเรียนการสอน
ตัดสินใจ, พิจารณา, สรุป
ประเมิน, ให้น้ำหนัก, ตีราคา, เลือก, วัดผล, เปรียนเทียบ, ทบทวน, ให้คะแนน, ให้ข้อคิดเห็น
·     เปรียบเทียบและแยกข้อแตกต่างของความคิดเห็นต่างๆ
·     ประเมินคุณค่าทฤษฎีการนำเสนอ
·     สร้างตัวเลือกโดยอาศัยข้อโต้แย้งที่มีเหตุผล
·     ตรวจสอบคุณค่าของสิ่งที่เป็นพยานหลักฐาน
·     มีวิธีแก้ปัญหาเรื่อง......ที่ดีกว่านี้หรือไม่
·     ให้ตัดสินคุณค่าของ.......
·     คิดว่า.......เป็นสิ่งที่ดีหรือเลว?
·     คุณจะมีวิธีจัดการ....... อย่างไร?
·     คุณเห็นว่าควรจะมีการ  เปลียนแปลงอะไรบ้างสำหรับ.......?
·     คุณเชื่อไหม?
·     ให้เตรียมเกณฑ์การตัดสินสำหรับกรรการตัดสินการแสดง.........ระบุเงื่อนไขข้อยกเว้นและนำหลักคะแนน
·     จัดการโต้วาทีเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษ
·     ให้คิดกฎกติกา 5 อย่างที่เห็นว่าสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อโน้มน้าวคนอื่นให้ปฏิบัติตาม
·     จัดอภิปรายเกี่ยวกับทัศนะต่างๆ เช่น การเรียนที่โรงเรียน
·     เขียนจดหมายหนึ่งฉบับถึง.......เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในเรื่อง............
·     เขียนรายงานเกี่ยวกับ..............
·     เตรียมเรื่องสำหรับนำเสนอข้อคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ.............


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น